W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

2021-10-07 08:06 #

Harmonogram szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w II połowie 2021 roku

Poniżej harmonogram szkoleń:

Formularz zgłoszeniowy

 • 23 października 2021 (sob. godz. 10.00-13.00) – webinarium online

  „Umowa ugody w rozumieniu art. 917 Kc, ugoda zawarta przed mediatorem i ugoda zawarta przed sądem – porównanie skutków prawnych - aspekty praktyczne” -wykładowca: Olga Bogusz,
  notariusz w Warszawie i doświadczony mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

  Każdy z nas może w swej praktyce notarialnej czy też mediacyjnej zetknąć się z omawianą problematyką. Zdarzyć się mogą propozycje zawarcia przed mediatorem ugody, której treścią jest powrót do sądu i zawarcie ugody przed nim właśnie. Pojęcia „ugody zawartej przed mediatorem”, „ugody zawartej przed sądem” i „ugody” są pojęciami kodeksowymi i zgodnie z zasadą techniki prawodawczej nie mogą oznaczać tego samego. Różnią się, a znajomość tych różnic pozwoli nam na skuteczniejsze działanie w obu profesjach.

  Cena od osoby:   50 zł brutto (40,65 zł netto) dla Mediatorów OM SNRP, którzy uregulowali opłatę mediacyjną za ostatnie dwa lata.
  90 zł brutto (73,17 zł netto) dla pozostałych uczestników.

  Formularz zgłoszeniowy - webinarium


 • 20 listopada - 05 grudnia 2021 (II zjazdy dwudniowe: sob./nd. godz. 09.00-18.00) – szkolenie online

  „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy” – 40 godz. lekcyjnych - wykładowcy: not. Jarosław Czarnecki,
  mediator OM SNRP, członek społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów jest organem doradczym Ministra Sprawiedliwości, Katarzyna Neumann–Czarnecka, Dyrektor i mediator OM SNRP.

  Notariusz w swej pracy na co dzień kieruje się podstawowymi zasadami obowiązującymi również w mediacji: zasadą bezstronności, zasadą poufności, zasadą neutralności, zasadą rzetelności. Mediator - notariusz w końcowej fazie mediacji i osiągnięciu ugody gwarantuje właściwe zredagowania tekstu o skutkach prawnych, w sposób precyzyjnie czytelny dla sądu, co skutkuje szybkim zakończeniem postępowania sądowego, oszczędnością czasu i pieniędzy. Wielu notariuszy po ukończeniu naszych szkoleń chwali sobie zdobycie praktycznych umiejętności pracy z interesantami - nawet jeśli nie podjęli praktyki mediacyjnej. Ośrodek Mediacyjny SNRP istnieje już 10 lat. Szkolenie poprowadzą nasi mediatorzy!, a program szkolenia został przygotowany zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (ADR). Ukończenie takiego szkolenia umożliwia podjęcie praktyki, a to z kolei umożliwia wpis na listę mediatorów naszego Ośrodka oraz na listy Stałych Mediatorów prowadzone przez prezesów Sądów Okręgowych.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji.
  • Rola mediatora i zasady mediacji.
  • Kiedy można, a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie.
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia.
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora.
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego.
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne.
  • Rola prawa i prawników w mediacji.

  Terminy zjazdów: 20-21.11 oraz 4-5.12 2021r. sob. nd. godz: 09.00-18.00.

  Cena od osoby: 1845,00 zł/1599,00 zł brutto* (1894,20 zł / 1540,00 zł netto) *,


 • 24 listopada 2021 (śr. w godz. 15.30-20.30) – szkolenie online
  „Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – kluczowe zmiany i nowe obowiązki notariusza po 31 października 2021 roku” (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca dr Krzysztof Buk
  , notariusz w Warszawie, członek Krajowej Rady Notarialnej.

  Ustawa z dnia 1 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (tzw. Dyrektywa V AML) i zakłada szereg ważnych modyfikacji. Niektóre przepisy obowiązują już 15 maja 2021 roku, niektóre weszły w życie z końcem lipca, a kolejne wejdą w życie od 31 października 2021 roku. Nowelizacja wprowadza nowe instytucje obowiązane i surowsze wymogi weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Zwiększenie transparentności informacji o beneficjentach rzeczywistych poprzez zintensyfikowanie działań mających na celu aktualizowanie danych, zapewnianie wymaganej dokumentacji, przestrzeganie nowych obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych. Nowelizacja ustawy o AML wprowadza nowe obowiązki oraz zmienia, m.in. przepisy dotyczące zakresu informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (tzw. Dyrektywa V AML), w zakresie dotyczącym notariuszy, jako instytucji obowiązanych.
  • Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej po 31 października 2021 r.
  • Czynności notarialne, których zamiar dokonania powoduje konieczność stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Konieczność aktualizacji wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzana przez notariusza.
  • Ocena ryzyka dokonywana przez notariusza jako instytucję obowiązaną.
  • Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przez notariusza.
  • Obowiązki analityczne i dokumentacyjne notariusza, jako instytucji obowiązanej.
  • Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzana przez notariusza.
  • Szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Obowiązek przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
  • Obowiązki notariusza, w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub innego przestępstwa.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 27 listopada 2021 (sob. godz. 10.00-15.00) – szkolenie online
  „Rozliczanie majątku byłych małżonków, konkubentów i partnerów związków jednopłciowych” (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca Mirosława Pytlewska,
  Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie.

  Problematyka dotycząca podziału majątku po ustaniu małżeństwa i rozpadzie związku niezarejestrowanego staje się coraz powszechniejsza z powodu zwiększającej się liczby rozwodów oraz postępującego procesu instytucjonalizacji związków partnerskich zarówno jedno jak i różnopłciowych. Prawo unijne reguluje sprawy prawa właściwego i jurysdykcji sądowej w odniesieniu do spraw majątkowych małżonków oraz innych osób pozostających w zarejestrowanych związkach partnerskich. Chociaż Polska aktów prawnych dotyczących majątkowego prawa małżeńskiego nie podpisała, to należy uwzględniać coraz częstsze przypadki dotyczące spraw związanych z sytuacją prawną obywateli polskich, którzy przebywają za granicą oraz są małżonkami obywateli tych państw członkowskich UE, które zinstytucjonalizowały małżeństwa różno i jednopłciowe.
  Coraz częściej małżonkowie jednopłciowi z zarejestrowanego poza Polską związku małżeńskiego nabywają na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej obowiązującej w innym kraju. Rodzi to różne konsekwencje prawne, które z powodu braku możliwości rejestracji związków oraz zawierania małżeństw jednopłciowych, wymagają odpowiedniego stosowania regulacji prawnych, które różnią się w poszczególnych krajach, a w Polsce w ogóle nie zostały uregulowane. Przy rozliczaniu majątków po rozpadzie związków małżeńskich i quasi-małżeńskich istotną rolę odgrywają wzajemne zobowiązania.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Pojęcie „majątku wspólnego” i jego składniki.
  • Dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków.
  • Prawo własności nieruchomości:
  • Spółdzielcze prawo do lokalu jako majątek wspólny.
   • Znaczenie wpisów spółdzielczych własnościowych praw do lokali w księgach wieczystych na ich objęcie wspólnością.
  • Stwierdzenie zasiedzenia:
   • Skutki zasiedzenia dla majątku wspólnego.
  • Sposoby podziału majątku wspólnego:
   • Podział fizyczny.
   • Podział majątku poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali.
   • Przyznanie majątku stosownie do okoliczności jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego.
   • Sprzedaż majątku wspólnego.
  • Wpis uzyskanych praw w wyniku podziału majątku wspólnego i rozliczeń związków pozamałżeńskich do księgi wieczystej.
  • Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych praw objętych wspólnością i stanowiących majątki osobiste.
  • Podstawy materialnoprawne do rozliczenia byłych konkubentów:
   • Prawo współwłasności.
   • Umowa zlecenia.
   • Umowa darowizny.
   • Bezpodstawne wzbogacenie.
  • Konkubenci a osoby bliskie.
  • Rozliczenie związków partnerskich jednopłciowych.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 7 grudnia 2021 (wt. w godz. 15.30-20.30) – szkolenie online

  „Opodatkowanie obrotu nieruchomościami - zmiany w podatkach PIT i VAT w 2022 roku z uwzględnieniem tzw. polskiego ładu” (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca Trajan Janusz Szuladziński
  mgr prawa, doradca podatkowy. Specjalizuje się z zakresie opodatkowania obrotu nieruchomościami oraz form prawnych prowadzenia działalności biznesowej, w tym przekształceń takich podmiotów.

  Zakres tematyczny szkolenia zostanie podany w najbliższym czasie.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).


 • 11 - 12 grudnia 2021 (sob. - nd. godz. 9.00-18.00) – szkolenie online

  „Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych” – (19 godzin lekcyjnych) – wykładowcy: not. Elżbieta Barej – Magiera, not. Anna Dańko – Roesler, ref. sąd. Justyna Jaros – Skocińska, not. Tamara Żurakowska.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.).

  Cena od osoby: 958,17 zł brutto (779,00 zł netto).


Szkolenia w zależności od sytuacji epidemicznej odbędą się w formie stacjonarnej (w siedzibie Stowarzyszenia, w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 17) lub online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym dane szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** - Cena szkolenia, odbywającego się w formie online, obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe. Dostęp do urządzeń umożliwiających połączenie (smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem), dostęp do internetu uczestnicy organizują we własnym zakresie.
- Cena szkolenia, odbywającego się w formie stacjonarnej, obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych (dotyczy szkoleń stacjonarnych). Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.
Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA!

 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń z przyczyn niezależnych od SNRP lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
 • Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
 • W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.


Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie www.rejent.com.pl


2021-05-21 13:49 #

Harmonogram szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na rok 2021

Poniżej harmonogram szkoleń:

Formularz zgłoszeniowy

 • 12 czerwca 2021 (sob. godz. 10.00-15.00) – szkolenie online
  „Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej – nowe czynności notarialne” (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca Szymon Posadzy,
  notariusz w Poznaniu.

  Rejestr Akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej jest nową czynnością notarialną wynikającą z przepisów nowelizacji ustawy Kodeks Spółek Handlowych (art. 30031), które wchodzą w życie 1 lipca 2021 roku (termin przesunięty z 1 marca 2021r). Proponowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu na przygotowanie się do prowadzenia takiego rejestru, sprostania nowym obowiązkom oraz wyzwaniom, a także, mamy nadzieję, wskaże rozwiązania budzących się problemów i wątpliwości.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia instytucji Prostej Spółki Akcyjnej.
  • Organy PSA.
  • Akcje PSA.
  • Rejestr Akcjonariuszy PSA.
  • Nowe czynności notarialne związane z PSA.
  • Nowe obowiązki związane z PSA w zakresie Ustawy o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Taksa notarialna i podatki związane z czynnościami z zakresu PSA.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 16 czerwca 2021 (śr. w godz. 15.00-20.30) – szkolenie online
  „Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – kluczowe zmiany i nowe obowiązki notariusza po 15 maja 2021 roku” (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca Krzysztof Buk
  notariusz w Warszawie, członek Krajowej Rady Notarialnej.

  Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (tzw. Dyrektywa V AML) i zakłada szereg ważnych modyfikacji. Niektóre przepisy obowiązują już 15 maja 2021 roku, a kolejne wejdą w życie od 3 do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji. Wprowadzenie zmian oznacza zwiększenie transparentności informacji o beneficjentach rzeczywistych poprzez zintensyfikowanie działań mających na celu aktualizowanie danych, zapewnianie wymaganej dokumentacji, przestrzeganie nowych obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych. Nowelizacja ustawy o AML wprowadza nowe obowiązki oraz zmienia, m.in. przepisy dotyczące zakresu informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (tzw. Dyrektywa V AML), w zakresie dotyczącym notariuszy, jako instytucji obowiązanych.
  • Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej po 15 maja 2021 r.
  • Czynności notarialne, których zamiar dokonania powoduje konieczność stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Konieczność aktualizacji wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzana przez notariusza.
  • Ocena ryzyka dokonywana przez notariusza jako instytucję obowiązaną.
  • Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przez notariusza.
  • Obowiązki analityczne i dokumentacyjne notariusza, jako instytucji obowiązanej.
  • Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzana przez notariusza.
  • Szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Obowiązek przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
  • Obowiązki notariusza, w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub innego przestępstwa

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 17 lipca – 8 sierpnia 2021 (sob., nd. w godz. 9.30 do 14.45)

  „Kurs przygotowujący do egzaminu notarialnego” (42 godziny lekcyjne, 7 spotkań w formie wykładów i omawiania kazusów oraz dyskusji w oparciu o pytania zgłoszone przez uczestników) – wykładowcy notariusze specjalizujący się w zakresie przygotowanych tematów.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Budowa aktu notarialnego.
  • Kościelne osoby prawne jako strony aktu notarialnego.
  • Zagadnienia prawa upadłościowego w praktyce notarialnej.
  • Obrót gruntami rolnymi i leśnymi.
  • Czynności notarialne z udziałem osób prawnych i fizycznych.
  • Zagadnienia z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych pod kątem egzaminu notarialnego.
  • Obrót transgraniczny.

  Cena od osoby: 2 590,00 zł brutto (2 105,69 netto)


 • 18 - 19 września 2021 (sob. - nd. godz. 9.00-18.00)

  „Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych” – (19 godzin lekcyjnych) – wykładowcy: not. Elżbieta Barej – Magiera, not. Anna Dańko – Roesler, ref. sąd. Justyna Jaros – Skocińska, not. Tamara Żurakowska.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723).

  Cena od osoby: 958,17 zł brutto (779,00 zł netto)


Szkolenia w zależności od sytuacji epidemicznej odbędą się w formie stacjonarnej (w siedzibie Stowarzyszenia, w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 17) lub online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym dane szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** - Cena szkolenia, odbywającego się w formie online, obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe. Dostęp do urządzeń umożliwiających połączenie (smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem), dostęp do internetu uczestnicy organizują we własnym zakresie.
- Cena szkolenia, odbywającego się w formie stacjonarnej, obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych (dotyczy szkoleń stacjonarnych). Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.
Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA!

 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń z przyczyn niezależnych od SNRP lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
 • Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
 • W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.


Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2021-01-27 13:57 #

Harmonogram szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na pierwsze półrocze 2021 roku

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane w pierwszej połowie 2021 roku. Tematyka szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP jest ściśle związana z codzienną pracą notariusza i pracowników sekretariatu. Dlatego też , rok 2021 rozpoczynamy cyklem sztandarowych szkoleń, które mają na celu wyposażyć w niezbędną wiedzę przede wszystkim notariuszy, którzy rozpoczynają działalność i ich pracowników. Notariuszom z dłuższym stażem szkolenia pozwolą na aktualizację posiadanej wiedzy i jej usystematyzowanie.

Ponadto zapraszamy na szkolenia osoby przygotowujące się do egzaminu notarialnego oraz kandydatów na aplikantów notarialnych.

Poniżej harmonogram szkoleń:

Formularz zgłoszeniowy

 • 16 kwietnia 2021 ( pt. godz. 15.30-20.30) – szkolenie online
  „Ochrona danych osobowych w kancelarii notarialnej” (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca Krzysztof Beger-Smurzyński,
  notariusz w Poznaniu.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a tajemnica notarialna.
  • Sfery oddziaływania RODO w relacjach z pracownikami, aplikantami, klientami.
  • Zasady RODO do stosowania na co dzień - czy w akcie notarialnym należy zawrzeć zgodę strony umowy na przetwarzanie danych osobowych?
  • Obowiązki notariuszy płynące z RODO a prawa osób, których dane są przetwarzane, czyli o czym trzeba poinformować klientów.
  • Inspektor ochrony danych osobowych – kto musi go powołać?
  • Jaka dokumentacja musi być kancelarii?
  • Przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych.
  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorczy i jego uprawnienia. Kary administracyjne.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 17 kwietnia – 15 maja 2021 (sob., nd. w godz. 9.30 do 14.45 )* – szkolenie online
  17 lipca – 8 sierpnia 2021 (sob., nd. w godz. 9.30 do 14.45)

  *Terminy do wyboru

  „Kurs przygotowujący do egzaminu notarialnego” (42 godziny lekcyjne, 7 spotkań w formie wykładów i omawiania kazusów oraz dyskusji w oparciu o pytania zgłoszone przez uczestników) – wykładowcy notariusze specjalizujący się w zakresie przygotowanych tematów.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Budowa aktu notarialnego.
  • Kościelne osoby prawne jako strony aktu notarialnego.
  • Zagadnienia prawa upadłościowego w praktyce notarialnej.
  • Obrót gruntami rolnymi i leśnymi.
  • Czynności notarialne z udziałem osób prawnych i fizycznych.
  • Zagadnienia z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych pod kątem egzaminu notarialnego.
  • Obrót transgraniczny.

  Harmonogram zajęć kursu przygotowującego do egzaminu notarialnego

  Cena od osoby: 2 590,00 zł brutto (2 105,69 netto)


 • 22 kwietnia 2021 (czw. w godz. 15.30-20.30) – szkolenie online
  „Odpowiedzialność cywilna notariusza w praktyce”
  (6 godz. lekcyjnych), wykładowca prof. dr hab. Marek Kolasiński, adwokat, of counsel SK&S.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Taktyka obrony notariusza w sprawach odszkodowawczych wynikających z zakresu:
   • odpowiedzialności cywilnej,
   • odpowiedzialności materialnej za wspólnika,
   • odpowiedzialności materialnej jako płatnika,
   • odpowiedzialności materialnej jako płatnika w braku winy podatnika.
  • Treść obowiązku zachowania przez notariusza szczególnej staranności.
  • Charakterystyka szkód powstających w obrocie nieruchomościami.
  • Przesłanki odpowiedzialności materialnej.
  • Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność notariusza.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności notariusza.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 11 maja 2021 (wt. w godz. 15.30-20.30) – szkolenie online
  „Znaczenie ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej w obrocie cywilnoprawnym”
  (6 godz. lekcyjnych), wykładowca Sędzia NSA Małgorzata Miron, Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
  • Zasada trwałości decyzji ostatecznej (art. 16 k.p.a.):
   • skutki wniesienia odwołania;
   • zrzeczenie się prawa wniesienia odwołania i skutki tego oświadczenia;
  • Skutki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisy szczególne w szczególności ustawę o gospodarce nieruchomościami (art. 122 u.g.n.).
  • Wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji - skutki prawne:
   • art. 61 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz.2325 t.j. dalej: p.p.s.a.
   • art. 152 i 159 k.p.a.;
   • art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Rodzaje decyzji wydawanych w oparciu o ustawę Prawo budowlane i ich znaczenie dla obrotu cywilnoprawnego.
  • Skutki decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla obrotu cywilnoprawnego.
  • Działki drogowe (regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi).

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 26 maja 2021 (śr. godz. 15.30-20.30)*
  29 maja 2021 (sob. godz. 10.00-15.00)
  12 czerwca 2021 (sob. godz. 10.00-15.00)
  *Terminy do wyboru

  „Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej – nowe czynności notarialne” (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca Szymon Posadzy,
  notariusz w Poznaniu.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia instytucji Prostej Spółki Akcyjnej.
  • Organy PSA.
  • Akcje PSA.
  • Rejestr Akcjonariuszy PSA.
  • Nowe czynności notarialne związane z PSA.
  • Nowe obowiązki związane z PSA w zakresie Ustawy o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Taksa notarialna i podatki związane z czynnościami z zakresu PSA.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 8 czerwca – 1 lipca 2021 (wt./czw. w godz. 15.00-20.30)
  „Szkolenie dla kandydatów na aplikantów notarialnych”
  – (52 godz. lekcyjne, 9 spotkań w formie wykładów) - wykładowcy to sędziowie i notariusze. Praktycy, specjalizujący się w danej dziedzinie prawa.

  Program szkolenia został dostosowywany do wymogów egzaminacyjnych ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na rok 2021 i ma na celu powtórzenie materiału oraz utrwalenie zdobytej wiedzy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom, które najczęściej powtarzają się w pytaniach testowych.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Prawo o notariacie.
  • Prawo i postpowanie cywilne.
  • Postepowanie wieczystoksięgowe.
  • Prawo handlowe.
  • Prawo i postępowanie administracyjne.
  • Prawo pracy.
  • Prawo upadłościowe.
  • Prawo konstytucyjne.
  • Prawo międzynarodowe.
  • Metodyka rozwiązywania testów.

  Cena od osoby: 2 990,00 zł brutto (2 430,89 zł netto)


Szkolenia w zależności od sytuacji epidemicznej odbędą się w formie stacjonarnej (w siedzibie Stowarzyszenia, w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 17) lub online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym dane szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** - Cena szkolenia, odbywającego się w formie online, obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe. Dostęp do urządzeń umożliwiających połączenie (smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem), dostęp do internetu uczestnicy organizują we własnym zakresie.
- Cena szkolenia, odbywającego się w formie stacjonarnej, obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych (dotyczy szkoleń stacjonarnych). Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.
Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA!

 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń z przyczyn niezależnych od SNRP lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
 • Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
 • W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.


Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2020-10-19 13:37 #

Harmonogram szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP do końca roku 2020

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza zainteresowanych na szkolenia planowane do końca roku 2020.

Szkolenia odbędą się w formie online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy

 • 24 października 2020 (sob. godz. 10.00 -15.30) – UWAGA, OSTATNIE MIEJSCA WOLNE!
  „Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych. Kryteria zdolności aportowej”
  – (6 godz. lekcyjnych). Wykład poprowadzi doc. dr Małgorzata Modrzejewska, Katedra Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Kryteria zdolności aportowej:
   • aktywa dające się wycenić
   • rzeczy lub prawa, które mogą być przeniesione na spółkę lub ustanowione na jej rzecz oraz zbywalne (kryterium zbywalności)
   • kryterium wartości majątkowej (sporne wymaganie zdolności bilansowej)
   • kryteria aktualności, realności i pewności
   • sporna zdatność egzekucyjna
  • Analiza zdolności aportowej wybranych składników majątkowych:
   • zobowiązania akcjonariusza wobec spółki
   • wierzytelność przysługująca akcjonariuszowi wobec osób trzecich
   • prawa do korzystania z rzeczy lub dobra niematerialnego
   • wierzytelności akcjonariusza wobec spółki
  • Składniki majątkowe wykazujące zdolność aportową:
   • prawa rzeczowe
   • przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym
   • prawa na dobrach niematerialnych
   • prawa względne
  • Prawa własności przemysłowej jako przedmiot aportu:
   • patent jako przedmiot aportu
   • wzory użytkowe jako przedmiot aportu
   • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jako przedmiot aportu
   • prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot aportu
   • problem obrotu prawem z rejestracji oznaczeń geograficznych
   • topografie układów scalonych jako przedmiot aportu
   • wyłączność faktyczna jako przedmiot aportu
  • Kontrola wyceny i zapobieganie obejścia przepisów o wkładach niepieniężnych:
   • kontrola wyceny wkładów niepieniężnych
   • zwolnienie z badań wkładów niepieniężnych

   Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 21-22 listopada 2020 (sob. - nd. godz. 9.00-18.00)
  „Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych"
  – (19 godzin lekcyjnych) – wykładowcy: not. Elżbieta Barej – Magiera, not. Anna Dańko – Roesler, ref. sąd. Justyna Jaros – Skocińska, not. Tamara Żurakowska.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia prawa o notariacie,
  • Biurowość kancelarii,
  • Podatki i opłaty,
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków,
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723).

  Cena od osoby: 958,17 zł brutto (779,00 zł netto).


 • 28 listopada 2020 (sob. godz. 10.00 -14.30)
  „Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"
  – (5 godz. lekcyjnych ) - wykład poprowadzi dr Krzysztof Buk, notariusz w Warszawie, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Transpozycja 4.dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w zakresie dotyczącym notariuszy, jako instytucji obowiązanych.
  • Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej od dnia 13 lipca 2019 r.
  • Czynności notarialne, których zamiar dokonania powoduje konieczność stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzana przez notariusza.
  • Ocena ryzyka dokonywana przez notariusza, jako instytucję obowiązaną.
  • Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przez notariusza.
  • Obowiązki analityczne i dokumentacyjne notariusza, jako instytucji obowiązanej.
  • Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzana przez notariusza.
  • Szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Obowiązek przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
  • Obowiązki notariusza, w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub innego przestępstwa.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto* (423,25 zł / 472,03 zł netto*).


 • 5 grudnia (sob. godz. 10.00 -15.30)
  „Ugoda w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej”
  – (6 godz. lekcyjnych)
  Wykład poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski

  Zakres tematyczny koncentruje się na sześciu powiązanych blokach tematycznych:

  • Kwestie pojęciowe,
  • Systematyka ugód,
  • Elementy konstrukcyjne umowy ugody,
  • Charakter prawny umowy ugody,
  • Ocena różnych kategorii ugód dokonywana w celu wykazania własności nieruchomości w procedurze sporządzenia aktu notarialnego,
  • Ugoda jako podstawie wpisu w księdze wieczystej,
  • Ograniczenia dopuszczalności zawarcia umowy ugody,
  • Sposoby zwiększenia mocy ugody.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych. Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA!

 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń z przyczyn niezależnych od SNRP lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
 • Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
 • W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.


Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2020-07-20 09:54 #

Harmonogram szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na drugą połowę roku 2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w drugiej połowie 2020 roku:

Formularz zgłoszeniowy

 • 25.07.-23.08.2020r. (sob., nd. w godz. 9.30 do 14.45 )
  Lista zamknięta.

  Kurs przygotowujący do egzaminu notarialnego
  – 42 godz. lekcyjne
  Terminy zajęć: 25.07.2020; 1-2.08.; 8-9.08; 22-23.08 2020 (godz. od 9.30 do 14.45)

  Wykładowcy – notariusze specjalizujący się w zakresie przygotowanych tematów.

  Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej (online), za pośrednictwem popularnej aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Budowa aktu notarialnego - Klaudia Najdowska, notariusz w Warszawie.
  • Kościelne osoby prawne jako strony aktu notarialnego - Małgorzata Mirkowska – Potocka, notariusz w Warszawie.
  • Zagadnienia prawa upadłościowego w praktyce notarialnej - Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie.
  • Obrót gruntami rolnymi i leśnymi - Aleksandra Pergoł - Szczech notariusz w Warszawie.
  • Czynności notarialne z udziałem osób prawnych i fizycznych - Grzegorz Giler, notariusz w Warszawie.
  • Zagadnienia z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych pod kątem egzaminu notarialnego - Joanna Ślizak, notariusz w Warszawie.
  • Obrót transgraniczny - Wiktor Karpowicz, notariusz w Warszawie.
  • Cena kursu: 2 520,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

  Cena od osoby: 2 520,00 zł brutto (2 048,78 zł netto)


 • 29.08.2020 (sob. godz. 10.00 -15.30) grupa podstawowa
  „Szkolenie z obsługi programu Kancelaria Notarialna
  (Wolters Kluwer Polska)" – (6 godz. lekcyjnych). Wykład poprowadzi Przemysław Naguib, uczestniczył w pracach nad tworzeniem i wprowadzaniem programu na rynek, były pracownik Wolters Kluwer Polska, praktyk i wdrożeniowiec.

  Poziom I skierowany jest do osób, które dopiero zaczynają pracę z programem „Kancelaria Notarialna”. Po zakończeniu warsztatów ich uczestnik będzie posiadał umiejętności pozwalające na codzienną obsługę programu tj.: rejestrację czynności, wystawienie faktury (i korekty), wygenerowanie i wysłanie podstawowych raportów (w tym GIIF) oraz wydruk Repertorium A.

  Zakres tematyczny warsztatów poziomu podstawowego obejmuje m.in.:

  • Zapoznanie z głównymi funkcjami programu i interfejsem (ok.1,5 h)
   • Główne menu
   • Repertorium A
   • Repertorium P
   • Faktury i płatności
   • Konfiguracja programu i dostęp do poszczególnych modułów
   • Bazy i zasoby programu
  • Rejestracja czynności notarialnych (ok.2 h)
   • Rejestracja innych czynności notarialnych (ręcznie i automatycznie z nakładki LEX&TEXT)
   • Rejestracja aktu notarialnego (ręcznie i automatycznie z nakładki LEX&TEXT)
   • Wypisy
   • Generowanie załączników i dokumentów związanych z czynnościami notarialnymi
  • Faktury (ok. 30 min)
   • Wystawianie faktur
   • Korekty i anulowanie faktur
  • Wydruki i wysyłki (ok. 1,5h)
   • Wydruk Repertorium i skorowidza alfabetycznego
   • Standardowe raporty (MS24, deklaracje podatkowe, JPK itp.)
   • GIIF
  • Pytania i odpowiedzi (ok. 30 min)

  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)
  UWAGA!!! Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na szkolenie z własnym laptopem.


 • 04 – 18.09.2020 (pon./śr./pt. w godz. 14.00-20.30)
  „Szkolenie dla kandydatów na aplikantów notarialnych"
  – 52 godz. lekcyjne
  Wykładowcy to sędziowie i notariusze. Praktycy, specjalizujący się w danej dziedzinie prawa.

  Program szkolenia został dostosowywany do wymogów egzaminacyjnych ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na rok 2020 i ma na celu powtórzenie materiału oraz utrwalenie zdobytej wiedzy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom, które najczęściej powtarzają się w pytaniach testowych.

  Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej (online), za pośrednictwem popularnej aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Prawo o notariacie,
  • Prawo i postpowanie cywilne,
  • Postepowanie wieczystoksięgowe,
  • Prawo handlowe,
  • Prawo i postępowanie administracyjne,
  • Prawo pracy,
  • Prawo upadłościowe,
  • Prawo konstytucyjne,
  • Prawo międzynarodowe,
  • Metodyka rozwiązywania testów,

  Cena od osoby: 2 990,00 zł brutto (2 430,89 zł netto)


 • 05 – 06.09.2020 (sob. - nd. godz. 9.00-18.00)
  „Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych"
  – 19 godz. lekcyjnych.
  Wykładowcy: not. Elżbieta Barej-Magiera, not. Anna Dańko-Roesler, not. Tamara Żurakowska, ref. sąd. Justyna Jaros-Skocińska.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia prawa o notariacie,
  • Biurowość kancelarii,
  • Podatki i opłaty,
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków,
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723).

  Cena od osoby: 958,17 zł brutto (779,00 zł netto).


 • 19.09.2020 (sob. godz. 10.00 -15.30) grupa zaawansowana
  „Szkolenie z obsługi programu Kancelaria Notarialna
  (Wolters Kluwer Polska)” – (6 godz. lekcyjnych). Wykład poprowadzi Przemysław Naguib, uczestniczył w pracach nad tworzeniem i wprowadzaniem programu na rynek, były pracownik Wolters Kluwer Polska, praktyk i wdrożeniowiec oraz Kamil Wardowski, Product Manager Kancelarii Notarialnej.

  Poziom II skierowany jest do osób, które znają program „Kancelaria Notarialna” i posługują się nim, jednak chciałaby rozszerzyć swoje umiejętności o jego zaawansowane funkcje. Po zakończeniu warsztatów ich uczestnik będzie posiadał umiejętności pozwalające na zaawansowaną obsługę programu tj.: zarządzanie użytkownikami, konfigurację ustawień, opracowanie i wygenerowanie własnych raportów obrazujących funkcjonowanie kancelarii oraz tworzenie pełnych pakietów załączników do rejestrowanych czynności.

  Zakres tematyczny warsztatów poziomu zaawansowanego obejmuje m.in.:

  • Zapoznanie z głównymi funkcjami programu i interfejsem (ok.1,5 h)
   • Główne menu
   • Repertorium A
   • Repertorium P
   • Faktury i płatności
   • Konfiguracja programu i dostęp do poszczególnych modułów
   • Bazy i zasoby programu
  • Rejestracja czynności notarialnych (ok.1,5 h)
   • Rejestracja innych czynności notarialnych (ręcznie i automatycznie z nakładki LEX&TEXT)
   • Rejestracja aktu notarialnego (ręcznie i automatycznie z nakładki LEX&TEXT)
   • Wypisy
   • Generowanie załączników i dokumentów związanych z czynnościami notarialnymi
   • Załączanie skanów i dokumentów do czynności notarialnych
  • Faktury (ok. 30 min)
   • Wystawianie faktur
   • Korekty i anulowanie faktur
   • Kontrola płatności
  • Wydruki i wysyłki (ok. 30h)
   • Wydruk Repertorium i skorowidza alfabetycznego
   • Standardowe raporty (MS24, deklaracje podatkowe, JPK itp.)
   • GIIF
  • Raporty niestandardowe (ok. 60 min)
   • Tworzenie własnych raportów i zestawień
  • Prezentacja najnowszego modułu programu: „Potwierdzenia” (ok 30 min)
  • Pytania i odpowiedzi (ok. 30 min)

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)
  UWAGA!!! Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na szkolenie z własnym laptopem.


 • 24 października 2020 (sob. godz. 10.00 -15.30)
  „Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych. Kryteria zdolności aportowej”
  – (6 godz. lekcyjnych). Wykład poprowadzi doc. dr Małgorzata Modrzejewska, Katedra Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Kryteria zdolności aportowej:
   • aktywa dające się wycenić
   • rzeczy lub prawa, które mogą być przeniesione na spółkę lub ustanowione na jej rzecz oraz zbywalne (kryterium zbywalności)
   • kryterium wartości majątkowej (sporne wymaganie zdolności bilansowej)
   • kryteria aktualności, realności i pewności
   • sporna zdatność egzekucyjna
  • Analiza zdolności aportowej wybranych składników majątkowych:
   • zobowiązania akcjonariusza wobec spółki
   • wierzytelność przysługująca akcjonariuszowi wobec osób trzecich
   • prawa do korzystania z rzeczy lub dobra niematerialnego
   • wierzytelności akcjonariusza wobec spółki
  • Składniki majątkowe wykazujące zdolność aportową:
   • prawa rzeczowe
   • przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym
   • prawa na dobrach niematerialnych
   • prawa względne
  • Prawa własności przemysłowej jako przedmiot aportu:
   • patent jako przedmiot aportu
   • wzory użytkowe jako przedmiot aportu
   • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jako przedmiot aportu
   • prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot aportu
   • problem obrotu prawem z rejestracji oznaczeń geograficznych
   • topografie układów scalonych jako przedmiot aportu
   • wyłączność faktyczna jako przedmiot aportu
  • Kontrola wyceny i zapobieganie obejścia przepisów o wkładach niepieniężnych:
   • kontrola wyceny wkładów niepieniężnych
   • zwolnienie z badań wkładów niepieniężnych

   Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 5 grudnia (sob. godz. 10.00 -15.30)
  „Ugoda w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej”
  – (6 godz. lekcyjnych)
  Wykład poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski

  Zakres tematyczny koncentruje się na sześciu powiązanych blokach tematycznych:

  • Kwestie pojęciowe,
  • Systematyka ugód,
  • Elementy konstrukcyjne umowy ugody,
  • Charakter prawny umowy ugody,
  • Ocena różnych kategorii ugód dokonywana w celu wykazania własności nieruchomości w procedurze sporządzenia aktu notarialnego,
  • Ugoda jako podstawie wpisu w księdze wieczystej,
  • Ograniczenia dopuszczalności zawarcia umowy ugody,
  • Sposoby zwiększenia mocy ugody.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • * Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
  ** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych. Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

  W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

  Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01. W przypadku zaistnienia jakiekolwiek przeszkód w odbyciu szkoleń w formie stacjonarnej, szkolenia odbędą się w formie online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w szkoleniu online: smartfon lub komputer z kamerką oraz mikrofonem, dostęp do internetu. Wystarczy o wyznaczonej porze kliknąć w link otrzymany pocztą mailową ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Link wraz z instrukcją logowania, w dniu poprzedzającym szkolenie, otrzymają uczestnicy, którzy dokonali opłaty za szkolenie.

  Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

  Warunki rezygnacji:

  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
  • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

  Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
  Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
  Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
  BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

  UWAGA!

  • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń z przyczyn niezależnych od SNRP lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
  • Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
  • W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.


  Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
  w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
  ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
  pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2020-06-18 15:05 #

Kurs przygotowujący do egzaminu notarialnego

W celu praktycznego przygotowania do egzaminu zawodowego, Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy RP zaprasza wszystkich zainteresowanych, na kurs przygotowujący do egzaminu notarialnego.

Kurs odbędzie się w formie online, w terminie 25.07 - 23.08.2020 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

więcej...

2020-01-31 15:34 #

Harmonogram szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na pierwszy kwartał 2020 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w I kwartale 2020 roku:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń planowanych przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP na pierwszy kwartał 2020 roku

 • 29 luty 2020 r. (sob. godz. 10.00-15.30)
  „Problematyka dokumentowania obrotu lokalami – rynek pierwotny i wtórny. Konsekwencje zmieniających się regulacji prawnych dla sporządzania aktów notarialnych i wpisów w księgach wieczystych”
  – (6 godz. lekcyjnych) wykład poprowadzi dr Mirosława Pytlewska-Smółka Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Początki kształtowania się odrębnej własności lokalu - rys historyczny.
  • Skutki regulacji prawnych z okresu PRL dotyczących lokali dla aktualnego obrotu lokalami na tzw. rynku wtórnym.
   • Ograniczenia w ustanawianiu i zbywaniu lokali
   • Dokumenty stanowiące podstawy zakładania ksiąg wieczystych, także spółdzielczych własnościowych
   • Niepełne wpisy w księgach wieczystych: brak ujawnienia udziałów związanych z lokalem w księdze budynkowej
   • Określanie udziałów związanych z własnością lokali
  • Odrębna własność lokalu w Kodeksie cywilnym po 1990 r.: 30 lat swobodnego obrotu lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami
  • Nieograniczony obrót nieruchomościami stanowiącymi odrębną własność na podstawie ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  • Obrót lokalami w świetle przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 1 stycznia 2019 r.
   • Rola notariusza i dokumentowanie obrotu lokalami na tzw. rynku wtórnym bez zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, przed wydaniem zaświadczenia, z postanowieniami o odmowie wydania zaświadczeń, gdy grunt nie podlega przekształceniu
   • Rozszerzenie zakresu ustawy na stanowiska postojowe i garaże (na podstawie ustawy z 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego).
  • Wpływ ustawy z 13 maja 2019 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz innych ustaw – zmieniającej ustawę przekształceniową - na obrót nieruchomościami i orzecznictwo sądów wieczystoksięgowych
   • Kryterium powierzchni do ustalenia przesłanek przekształcenia
   • Uproszczenie podziałów i wyłączeń działek niespełniających przesłanek przekształcenia
  • Rola sądu wieczystoksięgowego:
   • dopuszczalność wpisów na podstawie aktów notarialnych sporządzonych bez zaświadczeń o przekształceniu,
   • uzupełnianie „z urzędu” i podstawy wpisów w dziale II księgi budynkowej udziałów związanych z własnością lokali wskutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • Dokumenty stanowiące podstawy wpisów wydane przez Komisję reprywatyzacyjną a orzecznictwo sądów wobec brzmienia art. 40 ustawy reprywatyzacyjnej po 1 stycznia 2019 r.
  • Postulaty de lege ferenda.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 6 marzec 2020 r. (pt. godz. 15.30-20.30)
  „Klauzule abuzywne w praktyce notarialnej i skutki ich zamieszczenia dla stron i dla notariusza”
  – (6 godz. lekcyjnych) - szkolenie poprowadzi prof. zw. dr hab. Marek Kolasiński

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Klauzule abuzywne w praktyce notarialnej.
  • Obowiązki notariusza w zakresie ochrony konsumentów.
  • Obrót deweloperski a ochrona konsumentów.
  • Charakterystyka i znaczenie rejestru klauzul abuzywnych.
  • Analiza orzecznictwa sądów polskich w sprawach dotyczących najczęściej stosowanych w obrocie deweloperskim klauzul abuzywnych.
  • Odpowiedzialność notariusza za naruszenie obowiązków ochrony konsumenta w obrocie deweloperskim.

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)


 • 28-29 marzec 2020 (sob. - nd. godz. 9.00-18.00)
  „Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych”
  – 19 godzin lekcyjnych.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia prawa o notariacie,
  • Biurowość kancelarii,
  • Podatki i opłaty,
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków,
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723),

  Cena od osoby: 958,17 zł brutto (779,00 zł netto). • 04.04.2020 (sob. godz. 10.00 -15.30) grupa podstawowa – UWAGA!!! ZMIANA TERMINU
  „Szkolenie z obsługi programu Kancelaria Notarialna
  (Wolters Kluwer Polska)” – (6 godz. lekcyjnych) wykład poprowadzi Przemysław Naguib, uczestniczył w pracach nad tworzeniem i wprowadzaniem programu na rynek, były pracownik Wolters Kluwer Polska, praktyk i wdrożeniowiec.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Zapoznanie z głównymi funkcjami programu i interfejsem (ok.1 h)
   • Główne menu
   • Repertorium A
   • Repertorium P
   • Faktury i płatności
   • Konfiguracja programu i dostęp do poszczególnych modułów
   • Bazy i zasoby programu
  • Rejestracja czynności notarialnych (ok.2 h)
   • Rejestracja innych czynności notarialnych (ręcznie i automatycznie z nakładki LEX&TEXT)
   • Rejestracja aktu notarialnego(ręcznie i automatycznie z nakładki LEX&TEXT)
   • Wypisy
   • Generowanie załączników i dokumentów związanych z czynnościami notarialnymi
  • Faktury (ok. 30 min)
   • Wystawianie faktur
   • Korekty i anulowanie faktur
   • Kontrola płatności
  • Wydruki i wysyłki (ok. 30 min)
   • Wydruk Repertorium i skorowidza alfabetycznego
   • Standardowe raporty (MS24, deklaracje podatkowe, JPK itp)
   • GIIF
  • Raporty niestandardowe (ok. 60 min)
   • Tworzenie własnych raportów i zestawień
  • Pytania i odpowiedzi (ok. 30 min)

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)
  UWAGA!!! Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na szkolenie z własnym laptopem. • 18.04.2020 (sob. godz. 10.00 -15.30) grupa zaawansowana – UWAGA!!! ZMIANA TERMINU
  „Szkolenie z obsługi programu Kancelaria Notarialna
  (Wolters Kluwer Polska)” – (6 godz. lekcyjnych) wykład poprowadzi Przemysław Naguib, uczestniczył w pracach nad tworzeniem i wprowadzaniem programu na rynek, były pracownik Wolters Kluwer Polska, praktyk i wdrożeniowiec.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Zapoznanie z głównymi funkcjami programu i interfejsem (ok.1 h)
   • Główne menu
   • Repertorium A
   • Repertorium P
   • Faktury i płatności
   • Konfiguracja programu i dostęp do poszczególnych modułów
   • Bazy i zasoby programu
  • Rejestracja czynności notarialnych (ok.1,5 h)
   • Rejestracja innych czynności notarialnych (ręcznie i automatycznie z nakładki LEX&TEXT)
   • Rejestracja aktu notarialnego(ręcznie i automatycznie z nakładki LEX&TEXT)
   • Wypisy
   • Generowanie załączników i dokumentów związanych z czynnościami notarialnymi
   • Załączanie skanów i dokumentów do czynności notarialnych
  • Faktury (ok. 30 min)
   • Wystawianie faktur
   • Korekty i anulowanie faktur
   • Kontrola płatności
  • Wydruki i wysyłki (ok. 30 min)
   • Wydruk Repertorium i skorowidza alfabetycznego
   • Standardowe raporty (MS24, deklaracje podatkowe, JPK itp)
   • GIIF
  • Raporty niestandardowe (ok. 60 min)
   • Tworzenie własnych raportów i zestawień
  • Pytania i odpowiedzi (ok. 30 min)

  Cena od osoby: 520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)
  UWAGA!!! Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na szkolenie z własnym laptopem.


* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych. Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.
Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA!

 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń z przyczyn niezależnych od SNRP lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
 • Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
 • W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.


Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2020-01-15 15:34 #

Warsztat kunsztu mediacyjnego - szkolenie w zakresie mediacji rodzinnych

Zawiadomienie – Zaproszenie

na kolejny warsztat kunsztu mediacyjnego - szkolenie w zakresie mediacji rodzinnych

(łącznie – 40 godzin lekcyjnych podzielonych na dwa bloki)

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych, którzy ukończyli kurs podstawowy z zakresu mediacji.Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

I Część: 1-2 lutego 2020r. (20 godzin lekcyjnych; sob -nd 9.00-18.30)

II Część: 15-16 lutego 2020r. (20 godzin lekcyjnych; sob -nd 9.00-18.30)

Miejsce zajęć: siedziba Ośrodka Mediacyjnego SNRP przy ul. Ludwika Rydygiera 17 lok U01 w Warszawie.

Zgodnie z przyjętymi, przez nasz Ośrodek Mediacyjny SNRP, standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, szkolenia/warsztaty podstawowe i uzupełniające - specjalistyczne przeprowadzane są w wymiarze 40 godzin każde, przy liczebności grupy min. 10 osób - max. 16 osób, przez dwóch wykładowców/trenerów, a także zaproszonych ekspertów.

Zajęcia mają formę warsztatową, z zastosowaniem ćwiczeń, analizy konkretnych przykładów, symulacji mediacji. Program i materiały warsztatowe przygotowane są w oparciu o doświadczenie i własną praktykę prowadzących. Każdy z uczestników otrzymuje również wsparcie po ukończeniu szkolenia.

Wykładowcy: Katarzyna Neumann – Czarnecka, dyrektor i mediator OM SNRP, not. Jarosław Czarnecki, mediator OM SNRP.

Program ramowy czterdziestogodzinnego szkolenia obejmuje:

 • specyfikę konfliktów rodzinnych, w tym konfliktów małżeńskich i związków nieformalnych, zwłaszcza rozstających się,
 • zagadnienie konfliktu rozstających się rodziców a współpracy rodzicielskiej,
 • kwestie sporne przy rozwiązywaniu konfliktów rozstających się - przykładowo: wina za rozkład pożycia, sprawowanie władzy rodzicielskiej, kontakty rodziców z dzieckiem, w tym opieka (piecza) naprzemienna (zrównoważona),
 • podział majątku wspólnego (ewentualnie: zniesienie współwłasności),
 • kontekst prawny rozwiązania konfliktu rozstających się - przykładowo: adekwatne pojęcia i rozwiązania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, itp.
 • konstrukcję porozumienia rodzicielskiego,
 • konstrukcję porozumienia rozstających się w innych sprawach - przykładowo: alimenty, wina, a dla małżonków: zasady rozwiązania małżeństwa,
 • udział dzieci w mediacji,
 • zagadnienia mediacyjne związane z przemocą w rodzinie.

Cena od osoby: 2100,00 / 2200,00 zł brutto*(1617,00 zł / 1690,00 zł netto)*,
Opłata za szkolenie może zostać wniesiona w II ratach w wysokości po 50% ceny szkolenia, w następujących terminach:

I rata 1050,00 / 1100,00 zł brutto (808,50 zł / 847,00 zł netto ) najpóźniej do 24.01.2020 roku
II rata 1050,00 / 1100,00 zł brutto (808,50 zł / 847,00 zł netto ) najpóźniej do 07.02.2020 roku

* Niższa cena szkolenia dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia każdej części szkolenia, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych.
Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniu ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za warsztaty.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.
W przypadku braku informacji, w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2019-10-22 10:48 #

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy RP zaprasza na ostatnie już w roku 2019 szkolenia!!!!

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na ostatnie szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w roku 2019 .

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń:

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin); wykładowcy not. Jarosław Czarnecki, mediator OM SNRP , Katarzyna Neumann–Czarnecka, mediator OM SNRP.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji.
  • Rola mediatora i zasady mediacji.
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie.
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia.
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora.
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego.
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne.
  • Rola prawa i prawników w mediacji.

  Termin: 16-17 listopada i 14-15 grudnia 2019 r.
  (4 spotkania, 2 dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-18.00)
  Cena od osoby:1569,00 zł/1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto)*,

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna notariuszy - (6 godz. lekcyjnych) - Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Pojęcie odpowiedzialności prawnej.
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność karna.
  • Pojęcie przewinienia dyscyplinarnego.
  • Przewinienia dyscyplinarne notariuszy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  • Przebieg postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy.
  • Kontrola sądowa postępowania dyscyplinarnego (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., K 9/10, OTK-A 2012, nr 6, poz. 66).
  • Podstawowe kwestie dotyczące struktury przestępstwa i zasad odpowiedzialności karnej.
  • Realny i idealny zbieg przestępstw.
  • Notariusz jako podmiot przestępstwa.

  Termin: 23 listopada (sobota) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Odpowiedzialność cywilna notariusza w praktyce - (6 godz. lekcyjnych) – dr hab. Marek Kolasiński, Sędzia Sądu Apelacyjnego

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Taktyka obrony notariusza w sprawach odszkodowawczych wynikających z zakresu:
   • odpowiedzialności cywilnej,
   • odpowiedzialności materialnej za wspólnika,
   • odpowiedzialności materialnej jako płatnika,
   • odpowiedzialności materialnej jako płatnika w braku winy podatnika,
  • Treść obowiązku zachowania przez notariusza szczególnej staranności.
  • Charakterystyka szkód powstających w obrocie nieruchomościami.
  • Przesłanki odpowiedzialności materialnej.
  • Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność notariusza.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności notariusza.

  Termin: 30 listopada (sobota) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Prawo Unii Europejskiej a prawo prywatne międzynarodowe z perspektywy praktyki notarialnej - (6 godz. lekcyjnych) – Marek Kolasiński, Sędzia Sądu Apelacyjnego.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Obrót nieruchomościami a swobody rynku wewnętrznego.
  • Swobody rynku wewnętrznego a wykonywanie zawodu notariusza.
  • Europejskie Poświadczenie Spadkowe.
  • Wprowadzenie do systemu prawnego i instytucjonalnego UE.
  • Wprowadzenie do prawa gospodarczego UE

  Termin: 6 grudnia (piątek) godz. 15.30-20.30
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych - 19 godzin lekcyjnych.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia prawa o notariacie,
  • Biurowość kancelarii,
  • Podatki i opłaty,
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków,
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723),

  Termin: 7-8 grudnia 2019 roku (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Cena od osoby:958,17 zł brutto, (779,00 zł netto).

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych. Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych, odwołania lub zmiany terminu planowanych szkoleń, z przyczyn niezależnych od SNRP lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
Potwierdzenie odbycia się szkolenia lub informacja o ewentualnych zmianach zostanie wysłana do uczestników szkoleń pocztą mailową, co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem. W przypadku braku informacji w powyższym terminie, uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z biurem SNRP.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2019-09-13 14:17 #

Harmonogram szkoleń na II połowę roku 2019

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w II połowie roku 2019.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń:

 • Odpowiedzialność cywilna notariusza w praktyce - (6 godz. lekcyjnych) – dr hab. Marek Kolasiński, Sędzia Sądu Apelacyjnego

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Taktyka obrony notariusza w sprawach odszkodowawczych wynikających z zakresu:
   • odpowiedzialności cywilnej,
   • odpowiedzialności materialnej za wspólnika,
   • odpowiedzialności materialnej jako płatnika,
   • odpowiedzialności materialnej jako płatnika w braku winy podatnika,
  • Treść obowiązku zachowania przez notariusza szczególnej staranności.
  • Charakterystyka szkód powstających w obrocie nieruchomościami.
  • Przesłanki odpowiedzialności materialnej.
  • Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność notariusza.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności notariusza.

  Termin: Termin: 12 października (sobota) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Obowiązek ochrony przez notariusza praw konsumentów w obrocie deweloperskim w orzecznictwie polskich sądów - (6 godz. lekcyjnych) – Marek Kolasiński, sędzia Naczelnego Sądu Apelacyjnego.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Obowiązki notariusza w zakresie ochrony konsumentów.
  • Obrót deweloperski a ochrona konsumentów.
  • Charakterystyka i znaczenie rejestru klauzul abuzywnych.
  • Analiza orzecznictwa sądów polskich w sprawach dotyczących najczęściej stosowanych w obrocie deweloperskim klauzul abuzywnych.
  • Odpowiedzialność notariusza za naruszenie obowiązków ochrony konsumenta w obrocie deweloperskim.

  Termin: 18 października (piątek) godz. 15.30-20.30
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin); wykładowcy not. Jarosław Czarnecki, mediator OM SNRP , Katarzyna Neumann – Czarnecka, mediator OM SNRP.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji.
  • Rola mediatora i zasady mediacji.
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie.
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia.
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora.
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego.
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne.
  • Rola prawa i prawników w mediacji.

  Termin: 19-20 / 26-27 października 2019 r.
  (4 spotkania, 2 dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-19.00)
  Cena od osoby:1569,00 zł/1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto)*,

 • Prawo Unii Europejskiej a prawo prywatne międzynarodowe z perspektywy praktyki notarialnej - (6 godz. lekcyjnych) – Marek Kolasiński, sędzia Naczelnego Sądu Apelacyjnego.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Obrót nieruchomościami a swobody rynku wewnętrznego.
  • Swobody rynku wewnętrznego a wykonywanie zawodu notariusza.
  • Europejskie Poświadczenie Spadkowe.
  • Wprowadzenie do systemu prawnego i instytucjonalnego UE.
  • Wprowadzenie do prawa gospodarczego UE

  Termin: 25 października (piątek) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna notariuszy - (6 godz. lekcyjnych) - Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Pojęcie odpowiedzialności prawnej.
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność karna.
  • Pojęcie przewinienia dyscyplinarnego.
  • Przewinienia dyscyplinarne notariuszy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  • Przebieg postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy.
  • Kontrola sądowa postępowania dyscyplinarnego (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., K 9/10, OTK-A 2012, nr 6, poz. 66).
  • Podstawowe kwestie dotyczące struktury przestępstwa i zasad odpowiedzialności karnej.
  • Realny i idealny zbieg przestępstw.
  • Notariusz jako podmiot przestępstwa.

  Termin: 23 listopada (sobota) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych - 18 godzin lekcyjnych.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723).
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów.

  Termin: Listopad/grudzień 2019 roku (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Cena od osoby:958,17 zł brutto, (779,00 zł netto).

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych. Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.