X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka

RÓŻNE

2017-02-22 13:30

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SNRP

Warunki przystąpienia do Stowarzyszenia Notariuszy RP określa § 9 oraz §10 statutu Stowarzyszenia.

Przyjęcia członków zwyczajnych do Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Główny na podstawie złożonej pisemnej deklaracji obejmującej między innymi uznanie statutu Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być notariusz i emerytowany notariusz. Zarząd Główny nie może odmówić przyjęcia w poczet członków kandydata, który spełnia wymogi statutu.

Deklaracja przystąpienia

Zarząd Główny SNRP Uchwałą nr 6/I/2017 z dnia 16.01.2016 roku uchwalił wysokość składki członkowskiej na rok 2017 w wysokości 180,- zł rocznie, dla notariuszy emerytowanych – 80 zł rocznie.

Składkę członkowską należy wpłacić przelewem do dnia 31 marca każdego roku na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Ludwika Rydygiera 17 lok. U01, 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie
nr 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119


2017-01-26 14:42

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2017

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, że Uchwałą nr 6/I/2017 z dnia 16.01.2017 roku uchwalono wysokość składki członkowskiej na rok 2017 w wysokości 180 zł rocznie, dla notariuszy emerytowanych - 80 zł rocznie.

Składkę za rok bieżący należy wpłacić do dnia 31 marca 2017 roku na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Ludwika Rydygiera 17 lok. U01, 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie
nr 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119


2016-10-18 14:15

PRENUMERATA REJENTA

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do składania zamówień na prenumeratę miesięcznika „REJENT” na rok 2017.

UWAGA: ZMIANA CENY PRENUMERATY !

Cena prenumeraty:

Roczna – 552,00 zł brutto
Półroczna – 288,00 zł brutto
Kwartalna – 150,00 zł brutto

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że koszty jednostkowego numeru miesięcznika wynosi 52,00 zł brutto.

Zamówienia prosimy nadsyłać do Stowarzyszenia faxem lub drogą mailową na adres:
Stowarzyszenie Notariuszy RP
Redakcja Rejenta, ul. Zamkowa 8, 46-200 Kluczbork
fax: 77 418 46 67
redakcja@rejent.com.pl


Wpłaty za prenumeratę prosimy dokonywać na NUMER KONTA:
Bank BPH - 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119


Szczegóły dotyczące miesięcznika REJENT

Rodzaj: czasopismo prawnicze; ISSN: 1230-669X; Format: A5 (148 × 210 mm); Wersje czasopisma: Rejent, wersja papierowa; Okładka: miękka; Liczba stron: 150 - 200


2016-10-17 11:07

23.10.2016 r. Msza Święta, za zmarłego notariusza Romualda Sztyka w drugą rocznicę śmierci

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że w dniu 23 października 2016 roku (niedziela) w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 8 o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza Święta, ofiarowana przez SNRP, za zmarłego notariusza Romualda Sztyka w drugą rocznicę śmierci.

Ś.P. notariusz Romuald Sztyk był zasłużonym notariuszem, współzałożycielem i wieloletnim Wiceprezesem Stowarzyszenia Notariuszy RP, Pierwszym Redaktorem Naczelnym miesięcznika „REJENT”, członkiem Krajowej Rady Notarialnej, emerytowanym notariuszem Izby Notarialnej we Wrocławiu, Członkiem Zespołu Doradczego Ministra Sprawiedliwości, a także Zespołu dla opracowania obecnego prawa o notariacie. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 25 października 2014 roku.

Będziemy wdzięczni za rozesłanie niniejszej wiadomości do notariuszy – członków Państwa Izby.

Z poważaniem

Agata Barej
Dyrektor Biura SNRP
Tel./fax 22 827 13 45; 827 01 94
Tel. kom. 531 431 130
www.rejent.com.pl


2015-12-04 15:05

Świąteczna promocja dla członków SNRP


2015-11-30 11:52

Zmiany w prawie spadkowym

O zmianach w prawie spadkowym …

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) zmieniła z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawę o podatku od spadków i darowizna między innymi w ten sposób, że:
po art. 4 dodano art. 4a na mocy którego zwolniono od podatku nabywcę własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jeżeli:
1) zgłoszą nabywcy własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2-8 i ust. 2 a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu stwierdzającego nabycie spadku z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Pozostawiono tak jak przed 1 stycznia 2007 r. zięcia, synową i teściów w I grupie podatkowej ( pozostałej osoby z tej grupy wyłączono do art. 4 a); podlegają oni podatkowi z art. 9 ust. 1; art. 14.

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia istotna jest data śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadkodawca zmarł przed 1 stycznia 2007 r. to nie ma zastosowania zwolnienie z art. 4 a i podatkowi podlegają także małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Pamiętać należy, że spadek to nie tylko aktywa, ale także długi, które miała zmarła osoba. Znajomość zasad odpowiedzialności za długi spadkowe może zabezpieczyć osoby dziedziczące przed utratą części lub nawet całego majątku, a temat ten jest o tyle aktualny, że w dniu 18 października 2015 r. weszły w życie przepisy Kodeksu cywilnego po nowemu regulujące zasady tej odpowiedzialności. Nowe przepisy mają zastosowanie do spadków po osobach, które zmarły po 17 października 2015 r.

Najważniejszą zmianą są – inne niż dotychczas – skutki „milczenia” spadkobierców (tzn. osób dziedziczących) czyli nie złożenia przez nich w odpowiednim terminie oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego spadkobierca może, bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za dług (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone – przed sądem, bądź przed notariuszem – w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, czyli o tym, że jest potencjalnym spadkobiercą. W tym zakresie przepisy się nie zmieniły. Nie zmieniły się również przepisy w zakresie złożenia w tym terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, w takim przypadku co do zasady, za dług spadkowe się nie odpowiada. Inne są natomiast skutki braku złożenia takiego oświadczenia.

Jeśli chodzi o spadki po osobach, które zmarły przed 18 października 2015 r. brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest – co do zasady – jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Tylko gdy spadkobierca jest osobą nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych albo osobą, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osobą prawną, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Co do spadków po osobach, które zmarły po 17 października 2015 r. brak oświadczenia Spadkobiercy w terminie określonym wyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W tym przypadku – w celu skorzy

stania z ochrony wynikającej z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza – Spadkobierca musi dodatkowo ujawnić inwentarz w spisie inwentarza spadkowym przez komornika – spadki do 17 października 2015 r. – a co do spadków od 18 październik a 2015 r. może to być również „prywatny” wykaz inwentarza złożony w sądzie lub przed notariuszem.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie oznacza, że za długi spadkowe odpowiada się wyłącznie majątkiem wchodzącym w skład spadku.

Dług spłaca się do określonej wysokości bez względu na to, czy z majątku wchodzącego w skład spadku, czy też ze środków pochodzących z majątku spadkobiercy. Nie jest to więc rozwiązanie, które w pełni chroni spadkobiercę przed negatywnymi skutkami dziedziczenia.


Joanna Gaweł, notariusz w Jaworznie

więcej...

2015-10-19 13:23

23.10.2015 r. Msza Święta, za zmarłego notariusza Romualda Sztyka w pierwszą rocznicę śmierci

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w dniu 23 października 2015 roku (piątek) w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 8 o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza Święta, ofiarowana przez SNRP, za zmarłego notariusza Romualda Sztyka w pierwszą rocznicę śmierci.

Ś.P. notariusz Romuald Sztyk był zasłużonym notariuszem, współzałożycielem i wieloletnim Wiceprezesem Stowarzyszenia Notariuszy RP, Pierwszym Redaktorem Naczelnym miesięcznika „REJENT”, członkiem Krajowej Rady Notarialnej, emerytowanym notariuszem Izby Notarialnej we Wrocławiu, Członkiem Zespołu Doradczego Ministra Sprawiedliwości, a także Zespołu dla opracowania obecnego prawa o notariacie. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 25 października 2014 roku.

Zarząd Główny
SNRP


2015-04-27 15:51

List otwarty w sprawie planowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych (wprowadzenie tzw. spółki z o.o. bezkapitałowej)


2015-03-24 10:19

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

PRACODAWCO, PRZEDSIĘBIORCO, PRACOWNIKU !
JESTEŚ ZAINTERESOWANY SKORZYSTANIEM ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)?

Sprawdź czy w Twoim powiatowym urzędzie pracy jest już to możliwe !!!

Nie przegap szansy na możliwość otrzymania dofinansowania na Twoje kształcenie!

Poniżej lista miast wojewódzkich, w których wnioski już można składać:


2015-03-19 14:14

Pismo SNRP do Prezesa Rady Ministrów


Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.