W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM

Miesięcznik REJENT to naukowe pismo Notariatu Polskiego poruszające istotne problemy szeroko pojętej praktyki zawodowej. Miesięcznik wydawany jest przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybucja miesięcznika REJENT w środowisku zawodowym pozwala ogłoszeniodawcom dotrzeć z informacjami o produktach i usługach do Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Nasi Czytelnicy podejmują samodzielnie decyzje dotyczące wyboru partnerów i współpracowników, dlatego warto dać im się poznać.

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, wydawca miesięcznika REJENT, zaprasza do współpracy w zakresie promocji i reklamy Państwa firm na łamach naszego periodyku. Jesteśmy przekonani, że przyniesie ona wymierne, obustronne korzyści na wielu płaszczyznach.

Dlaczego warto?
Stowarzyszenie Notariuszy RP - wydawca miesięcznika REJENT daje możliwość prezentacji, promocji i reklamy Państwa firm, co pozwoli dotrzeć z ofertą do szczególnej grupy społecznej jaką niewątpliwie są notariusze, sędziowie, radcowie prawni czy adwokaci. Czasopismo wydawane jest w nakładzie 2 500 sztuk, a jego kolportaż odbywa się na terenie całego kraju.

Co proponujemy?
Dbając o najwyższą jakość naszych usług naszym klientom proponujemy:

 • reklamę tradycyjną,
 • reklamę na okładkach naszego czasopisma,
 • wkładki/inserty (istnieje możliwość zamieszczenia insertu na wyłączność w określonej edycji danego numeru - za wyjątkiem materiałów wkładanych przez Wydawcę).

Niniejsza oferta stanowi jedynie ogólną propozycję współpracy. Szczegółowe zapytania odnośnie zamieszczenia reklamy w miesięczniku REJENT prosimy kierować na adres mailowy snrp@rejent.com.pl lub telefonicznie 22 827-13-45.Regulamin zamieszczania ogłoszeń/reklam (reklamy wymiarowej) w miesięczniku „REJENT”

I. Postanowienia ogólne


§1. Zamawianie i zamieszczanie wszystkich ogłoszeń/reklam w miesięczniku „REJENT” jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin. Złożenie zamówienia oznacza, że Ogłoszeniodawca/ Reklamodawca zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§2. Określenia i definicje:
 1. Zasady Ogólne – zasady zamieszczania ogłoszeń/reklam wymiarowych, na łamach miesięcznika „REJENT” oraz insertów.
 2. Wydawca – Stowarzyszenie Notariuszy RP, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za KRS 0000113857 - będący Wydawcą Czasopisma.
 3. Czasopismo – miesięcznik: „REJENT” wydawany przez Wydawcę.
 4. Ogłoszeniodawca/Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie ogłoszenia/reklamy lub insertowanie w Czasopiśmie.
 5. Insert – materiał promocyjny, reklamowy, informacyjny dołączony odpłatnie do całości lub części nakładu Czasopisma wyszczególniony w cenniku Wydawcy.
 6. Reklama – materiał reklamowy wymiarowy zamieszczany na łamach Czasopism, płatny za format wyszczególniony w cenniku Wydawcy.

§3. Umieszczanie Reklam/Ogłoszeń oraz Insertów w Czasopiśmie jest dokonywane w oparciu o Zasady Ogólne oraz obowiązujące przepisy prawa.

§4. Wydawca i Redaktor Naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam/Ogłoszeń i Insertów.

§5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane częściowym lub całkowitym zakłóceniem produkcji lub dystrybucji Czasopisma spowodowanymi przyczynami niezależnymi od Wydawcy.

§6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszeń/Reklam, Insertów bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§7. W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca ma prawo odmowy publikacji Ogłoszeń/Reklam, insertowania w trakcie ich realizacji, jeżeli ich treść czy forma spotka się z negatywnym odbiorem.

§8.1. Ogłoszeniodawca/Reklamodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Ogłoszeniach/Reklamach, oraz w zlecanych do zamieszczenia Insertach – informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi, innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiane Ogłoszenie/Reklama, Insert nie jest sprzeczne/a z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).

2. Ogłoszeniodawca/Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą Ogłoszenia/Reklamy, Insertu w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy, poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą Ogłoszenia/Reklamy lub Insertu będzie Redaktor Naczelny Czasopisma lub inny Redaktor bądź pracownik Wydawcy.

II. Warunki zamieszczania Ogłoszeń, Reklam, Insertów

§9. Emisja Ogłoszenia/Reklamy, Insertu dokonywana jest wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia z wykorzystaniem druku zamówienia – załącznik nr 2.

§10.Terminy dostarczenia zamówienia, terminy przesłania materiałów do akceptacji oraz terminy dostarczenia gotowych Reklam, Insertów ustalane są indywidualnie.

§11.Integralną częścią zamówienia jest tekst Ogłoszenia/Reklamy, komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia itp.) bądź materiały gotowe do druku. Do wszystkich dostarczanych materiałów należy dołączyć próbny wydruk. W przypadku jego braku nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące prawidłowego odwzorowania kolorów. W przypadku Insertu Ogłoszeniodawca/Reklamodawca zobowiązany jest przedstawić Wydawcy co najmniej jeden egzemplarz Insertu lub jego projekt graficzny z dokładnym określeniem formatu, wagi i objętości Insertu.

§12. Wydawca w formie pisemnej wyraża zgodę, po akceptacji Ogłoszenia, Reklamy, Insertu na ich zamieszczenie w Czasopiśmie.

§13.1. Zamówienie, o którym mowa w §8, musi zawierać w swej treści następujące elementy:
 • dane Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy (w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku innych podmiotów – nazwa (firma), siedziba i adres pod którym podmiot prowadzi działalność, telefony kontaktowe),
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu podlegającego wpisowi (lub jego odpis lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lub jego odpis)),
 • aktualne zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (lub jego odpis),
 • aktualne zaświadczenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (lub jego odpis) oraz aktualne zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (lub jego odpis),
 • datę wystawienia zamówienia,
 • liczbę i proponowane daty emisji,
 • określenie formy i terminu płatności,
 • pieczęć firmową Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy,
 • podpis Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy.

2. W przypadku zamówienia na Ogłoszenie/Reklamę:
 • format Ogłoszenia/Reklamy,
 • określenie kolorystyki (kolor/czarno-biały).

3. W przypadku zamówienia na insertowanie:
 • format Insertu,
 • waga Insertu w gramach.

§14.1. Ogłoszenia/Reklamy, Inserty powinny spełniać zasady techniczne (wymagania techniczne) określone w załączniku nr 3.
 • Potwierdzenia zgodności z zasadami technicznymi dostarczonych Ogłoszeń/Reklam, Insertów dokonuje upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 • Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych dostarczonych Ogłoszeń/Reklam, Insertów zostaną dopuszczone do publikacji wyłącznie na podstawie pisemnych ustaleń między Ogłoszeniodawcą/Reklamodawcą a Wydawcą.

§15.1. Ewentualne zmiany zamówienia treści Ogłoszenia/Reklamy Ogłoszeniodawca /Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu nie później niż w terminie 14 dni przed publikacją. Zmiany winny być zatwierdzone na piśmie przez Wydawcę.

2. W przypadku przekroczenia terminów zgłoszenia zmian zamówienia, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia/reklamy w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia.

§16. Rezygnacja z zamieszczenia Ogłoszenia/Reklamy, Insertu odbywa się na piśmie pod rygorem nieważności.

§17.1. W przypadku insertowania materiałów drukowanych przez naszą drukarnię, rezygnacja z zamówienia musi być dostarczona Wydawcy na 14 dni roboczych przed publikacją Insertu. W przeciwnym razie nastąpi obciążenie Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy w wysokości:
 • 40% łącznych kosztów (druk + wynagrodzenie za zamieszczenie insertu) – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 12 dni roboczych przed publikacją.
 • 60% łącznych kosztów (druk + wynagrodzenie za zamieszczenie insertu) – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 10 dni roboczych przed publikacją.
 • 100% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie poniżej 6 dni roboczych przed publikacją.

Chyba, że co innego wynika z umowy.

1. W przypadku Ogłoszenia/Reklamy, rezygnacja z zamówienia musi być dostarczona Wydawcy na 15 dni roboczych przed publikacją. W przeciwnym razie nastąpi obciążenie Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy w wysokości:
 • 60% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 10 dni roboczych przed publikacją.
 • 100% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie poniżej 6 dni roboczych przed publikacją.

Chyba, że co innego wynika z umowy.

§18. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną emitowanych Insertów.

§19. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne Insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania Czasopisma.

§20.1. Ogłoszeniodawca/Reklamodawca może dokonać w formie pisemnej wcześniejszej rezerwacji terminów na planowane Ogłoszenie/Reklamę, insertowanie.

2. Ogłoszeniodawca/Reklamodawca jest zobowiązany do potwierdzenia rezerwacji poprzez złożenie pisemnego zamówienia na publikację Ogłoszeń/Reklam, Insertów objętych tą rezerwacją na 20 dni przed publikacją.

3. Niepotwierdzenie rezerwacji w drodze złożenia pisemnego zamówienia w terminach określonych w pkt. 2 powyżej, powoduje automatycznie anulowanie rezerwacji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności względem Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy z tytułu anulowania dokonanej rezerwacji.

§21.1. Wydawca nie zapewnia Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy wyłączności na zamieszczenie w danym numerze Insertu. Możliwe i dopuszczalne są przypadki, iż w jednym wydaniu wkładkowanego tytułu zamieszczone zostanie kilka Insertów różnych podmiotów, w tym także prowadzących konkurencyjną działalność.

2. Wydawca może, w określonych przypadkach zapewnić Ogłoszeniodawcy /Reklamodawcy wyłączność na zamieszczenie Insertu w określonej edycji danego tytułu, pod warunkiem uiszczenia przez Ogłoszeniodawcę/Reklamodawcę stosownej dopłaty wynikającej z cennika Wydawcy.

3. Inserty umieszczane będą w środku czasopisma. Możliwe i dopuszczalne są przypadki zamieszczenia Insertu pod pierwszą stroną czasopisma lub w paczce pomiędzy czasopismami. Warunkiem jest zaistnienie możliwości technicznych ustalanych każdorazowo z Wydawcą oraz uiszczenie opłaty wynikającej z cennika Wydawcy.

III. Reklamacje

§22.1. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest próbny wydruk będący wiernym odzwierciedleniem barw, odpowiadający rzeczywistym wymiarom wydruku, dostarczony przez Ogłoszeniodawcę/Reklamodawcę przed wykonaniem usługi.

2. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania Ogłoszeń/Reklam, Insertów Ogłoszeniodawca/Reklamodawca powinien zgłosić pisemnie
w terminie do 5 dni roboczych od daty pierwszej zakwestionowanej publikacją Ogłoszenia, Reklamy, Insertu.

3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy z obowiązku opłacania kolejnych zamawianych publikacji Ogłoszeń/Reklam, Insertów.

4. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:
1) w odniesieniu do publikacji Ogłoszeń/Reklam
 • dokładny opis nieprawidłowości w opublikowaniu Ogłoszenia/Reklamy, w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do publikacji pomimo dostarczonego zamówienia, wyrażenia przez Wydawcę zgody zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu i dokonanej w terminie wpłaty
 • egzemplarz Czasopisma z zamieszczoną przedmiotową Ogłoszeniem/Reklamą lub datę i numer wydania Czasopisma, w którym miało dojść do publikacji Ogłoszenia/Reklamy
2) w odniesieniu do publikacji Insertów,
 • dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do publikacji pomimo dostarczonego zamówienia, wyrażenia przez Wydawcę zgody zgodnie z § 12 niniejszego Regulaminu i dokonanej w terminie wpłaty,
 • egzemplarz Czasopisma z zamieszczonym Insertem lub datę i numer wydania Czasopisma, w którym miało dojść do emisji Insertu.

5. Odpowiedzi na złożone reklamacje udziela upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.

6. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę/Reklamodawcę prawa do reklamacji Ogłoszenia/Reklamy, Insertu jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.

7. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą między sobą: Wydawca i Ogłoszeniodawca/Reklamodawca.

IV. Płatności

§23. Wynagrodzenie dla Wydawcy za zamieszczenie Ogłoszeń/Reklam, Insertów jest ustalane na podstawie cennika - załącznik nr 1.

§24. Ogłoszeniodawca/Reklamodawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty Wydawcy za zamieszczenie Ogłoszeń/Reklam, Insertów zgodnie z informacją podaną przez Wydawcę w druku zamówienia - załącznik nr 2.

§25.1. Zapłata za zamieszczenie Ogłoszeń/Reklam, Insertów następuje w 100 % z góry, najpóźniej na 7 dni roboczych przed określonym przez Wydawcę terminem publikacji.

2. W przypadku indywidualnych ustaleń zapłata za zamieszczenie Ogłoszenia/Reklamy, Insertu następuje w terminie zgodnym z informacją podaną przez Wydawcę w druku zlecenia - załącznik nr 2.

3. Płatność za zamieszczenie Ogłoszeń/Reklam, Insertów dokonywana jest na rachunek bankowy nr: 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001.

§26. W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji Ogłoszeń/Reklam, Insertów w przypadku niedotrzymywania terminów płatności.

§27. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §23, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na zamieszczanie następnych Ogłoszeń/Reklam, Insertów Ogłoszeniodawcy/Reklamodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

§28. Zamieszczenie Ogłoszenia/Reklamy, Insertu niestandardowego ustalane będzie indywidualnie przez Wydawcę w uzgodnieniu z Ogłoszeniodawcą/Reklamodawcą.

V. Postanowienia końcowe

§29. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
§30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy prawo prasowe.

§31. Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.