W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

OŚRODEK SZKOLENIOWY (OSz SNRP)

Ośrodek Szkoleniowy, będący niepubliczną placówką oświatową działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty, został powołany Uchwałą Zarządu Głównego SNRP nr 64/XI/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Dyrektor, którym obecnie jest notariusz Czesława Kołcun.

Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje:

 • szkolenia stacjonarne
 • szkolenia wyjazdowe

Zapisy i bliższe informacje - Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP.
Tel. 22 827 01 94 / 22 827 13 45 adres email: snrp@rejent.com.pl

DOKUMENTY REGULUJĄCE DZIAŁANIE OS SNRP:

TERMINY SZKOLEŃ

2019-09-13 14:17 #

Harmonogram szkoleń na II połowę roku 2019

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w II połowie roku 2019.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń:

 • Odpowiedzialność cywilna notariusza w praktyce - (6 godz. lekcyjnych) – dr hab. Marek Kolasiński, Sędzia Sądu Apelacyjnego

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Taktyka obrony notariusza w sprawach odszkodowawczych wynikających z zakresu:
   • odpowiedzialności cywilnej,
   • odpowiedzialności materialnej za wspólnika,
   • odpowiedzialności materialnej jako płatnika,
   • odpowiedzialności materialnej jako płatnika w braku winy podatnika,
  • Treść obowiązku zachowania przez notariusza szczególnej staranności.
  • Charakterystyka szkód powstających w obrocie nieruchomościami.
  • Przesłanki odpowiedzialności materialnej.
  • Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność notariusza.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności notariusza.

  Termin: Termin: 12 października (sobota) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Obowiązek ochrony przez notariusza praw konsumentów w obrocie deweloperskim w orzecznictwie polskich sądów - (6 godz. lekcyjnych) – Marek Kolasiński, sędzia Naczelnego Sądu Apelacyjnego.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Obowiązki notariusza w zakresie ochrony konsumentów.
  • Obrót deweloperski a ochrona konsumentów.
  • Charakterystyka i znaczenie rejestru klauzul abuzywnych.
  • Analiza orzecznictwa sądów polskich w sprawach dotyczących najczęściej stosowanych w obrocie deweloperskim klauzul abuzywnych.
  • Odpowiedzialność notariusza za naruszenie obowiązków ochrony konsumenta w obrocie deweloperskim.

  Termin: 18 października (piątek) godz. 15.30-20.30
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin); wykładowcy not. Jarosław Czarnecki, mediator OM SNRP , Katarzyna Neumann – Czarnecka, mediator OM SNRP.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji.
  • Rola mediatora i zasady mediacji.
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie.
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia.
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora.
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego.
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne.
  • Rola prawa i prawników w mediacji.

  Termin: 19-20 / 26-27 października 2019 r.
  (4 spotkania, 2 dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-19.00)
  Cena od osoby:1569,00 zł/1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto)*,

 • Prawo Unii Europejskiej a prawo prywatne międzynarodowe z perspektywy praktyki notarialnej - (6 godz. lekcyjnych) – Marek Kolasiński, sędzia Naczelnego Sądu Apelacyjnego.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Obrót nieruchomościami a swobody rynku wewnętrznego.
  • Swobody rynku wewnętrznego a wykonywanie zawodu notariusza.
  • Europejskie Poświadczenie Spadkowe.
  • Wprowadzenie do systemu prawnego i instytucjonalnego UE.
  • Wprowadzenie do prawa gospodarczego UE

  Termin: 25 października (piątek) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna notariuszy - (6 godz. lekcyjnych) - Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • Pojęcie odpowiedzialności prawnej.
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność karna.
  • Pojęcie przewinienia dyscyplinarnego.
  • Przewinienia dyscyplinarne notariuszy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
  • Przebieg postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy.
  • Kontrola sądowa postępowania dyscyplinarnego (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., K 9/10, OTK-A 2012, nr 6, poz. 66).
  • Podstawowe kwestie dotyczące struktury przestępstwa i zasad odpowiedzialności karnej.
  • Realny i idealny zbieg przestępstw.
  • Notariusz jako podmiot przestępstwa.

  Termin: 23 listopada (sobota) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*)

 • Szkolenie dla pracowników kancelarii notarialnych - 18 godzin lekcyjnych.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Ogólne założenia prawa o notariacie.
  • Biurowość kancelarii.
  • Podatki i opłaty.
  • Podstawowe pojęcia kodeksu cywilnego dotyczące prawa rzeczowego, rodzajów umów i spadków.
  • Prawo o księgach wieczystych i hipotece, w tym ćwiczenia praktyczne wypełniania wniosków o wpis do księgi wieczystej.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723).
  • Sporządzanie i wysyłanie informacji do GIIF. Obsługa oprogramowania komputerowego niezbędnego do sporządzania, podpisywania, szyfrowania i wysyłania raportów.

  Termin: Listopad/grudzień 2019 roku (sob.-nd. godziny zajęć: 9.00-18.00)
  Cena od osoby:958,17 zł brutto, (779,00 zł netto).

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych. Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2019-06-28 13:30 #

Harmonogram szkoleń Ośrodka Szkoleniowego SNRP na lipiec i sierpień 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Notariuszy RP w okresie wakacyjnym nie zawiesza działalności. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą być na bieżąco!!!!

W lipcu i sierpniu planujemy szkolenia, między innymi z zakresu: zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także obrotu nieruchomościami i praw pierwokupowych.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń:

 • Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (6 godz. lekcyjnych) wykład poprowadzi Krzysztof Buk, notariusz w Warszawie, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Transpozycja 4.dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w zakresie dotyczącym notariuszy, jako instytucji obowiązanych./li>
  • Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej od dnia 13 lipca 2019 r./li>
  • Czynności notarialne, których zamiar dokonania powoduje konieczność stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu./li>
  • Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzana przez notariusza./li>
  • Ocena ryzyka dokonywana przez notariusza, jako instytucję obowiązaną./li>
  • Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przez notariusza./li>
  • Obowiązki analityczne i dokumentacyjne notariusza, jako instytucji obowiązanej./li>
  • Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzana przez notariusza./li>
  • Szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu./li>
  • Obowiązek przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej./li>
  • Obowiązki notariusza, w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub innego przestępstwa.

  Terminy do wyboru: 6 lipca (sobota) godz. 10.00-15.00
  9 lipca (wtorek) godz. 15.30 -20.30
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po zmianach (6 godz. lekcyjnych) wykład poprowadzą notariusz Wojciech Fortuński, notariusz Mirosław Kupis.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Pojęcie nieruchomości rolnej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
  • Pojęcie gospodarstwa rolnego w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
  • Zakres stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
  • Decyzja Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako przesłanka dopuszczalności obrotu nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami rolnymi (wyłączenia z obowiązku jej uzyskiwania; zasady wydawania decyzji, skutki niewyrażenia zgody na nabycie).
  • Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej.
  • Prawo pierwokupu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
  • Prawo nabycia w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
  • Przepisy międzyczasowe w ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2019 poz. 1080) a zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami rolnymi.

  Terminy do wyboru: 13 lipca (sobota) godz. 10.00-15.00
  16 lipca (wtorek) godz. 15.30 -20.30
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Obrót lokalami w świetle przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 1 stycznia 2019 r. - (6 godz. lekcyjnych) wykład poprowadzi dr Mirosława Pytlewska-Smółka Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Dokumentowanie obrotu lokalami na tzw. rynku wtórnym.
  • Ustanawianie odrębnej własności lokali bez zaświadczeń, gdy grunt podlega przekształceniu.
  • Ustanawianie odrębnej własności lokali z postanowieniami o odmowie wydania zaświadczeń, gdy grunt nie podlega przekształceniu.
  • Rozszerzenie zakresu ustawy na stanowiska postojowe i garaże (na podstawie ustawy z 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego).
  • Zmiana ustawy przekształceniowej z 20 lipca 2018 r. a obrót nieruchomościami i orzecznictwo sądów wieczystoksięgowych - na podstawie ustawy z 13 maja 2019 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz innych ustaw:
   • Kryterium powierzchni do ustalenia przesłanek przekształcenia
   • Uproszczenie podziałów i wyłączeń działek niespełniających przesłanek przekształcenia,
   • Rola notariuszy dokumentujących czynności prawne mające za przedmiot obrót lokalami na tzw. rynku wtórnym przed wydaniem zaświadczenia przez organ,
   • Rola sądu wieczystoksięgowego: dopuszczalność wpisów na podstawie aktów notarialnych sporządzonych bez zaświadczeń o przekształceniu.
  • Rola Komisji reprywatyzacyjnej i sądu wieczystoksięgowego wobec brzmienia art. 40 ustawy reprywatyzacyjnej po 1 stycznia 2019 r.
  • Postulaty de lege ferenda.

  Terminy do wyboru: 31 lipca środa godz. 15.30 -20.30
  3 sierpnia (sobota) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Prawa pierwokupowe w praktyce notarialnej (6 godz. lekcyjnych) wykład poprowadzą notariusz Wojciech Fortuński, notariusz Mirosław Kupis.

  Zakres tematyczny w przygotowaniu.

  Terminy do wyboru: 27 sierpnia (wtorek) godz. 15.30 -20.30
  31 sierpnia (sobota) godz. 10.00-15.00
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych. Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


2019-03-07 14:39 #

SZKOLENIE DLA ARBITRÓW SĄDU POLUBOWNEGO

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że po dwóch latach przygotowań i intensywnej pracy dobiegają końca prace nad uruchomieniem Naszego Notarialnego Polubownego E-sądu, którego uruchomienie jest zaplanowane na drugą połowę kwietnia 2019 roku. Sąd Polubowny będzie działał pod nazwą „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Arbitrami w naszym e-sądzie będą notariusze, którzy ukończą szkolenie i spełnią poniższej przedstawione warunki.

Sąd będzie działał w oparciu o następujące założenia: postępowanie prowadzone będzie wyłącznie przez internet bez przeprowadzania rozpraw, postępowanie dowodowe prowadzone będzie ze skanów dokumentów, nagrań audio, video, zdjęć zapisów monitoringu, wiadomości e-mail, zrzutów ekranu i innych podobnych materiałów; doręczenia, co do zasady, odbywać się będą w systemie elektronicznym lub pocztą elektroniczną, zaś pozwany - wnosząc odpowiedź na pozew - również będzie uiszczał opłatę arbitrażową na takiej samej zasadzie jak powód.

Serwis elektroniczny naszego Sądu Polubownego służy maksymalnemu uproszczeniu prowadzenia spraw. Serwis ten automatyzuje wiele czynności procesowych i wspiera zarówno strony przy prowadzeniu sporu, jak i arbitrów przy jego rozstrzyganiu. Jest tak skonstruowany, że pomaga arbitrowi prowadzić sprawy, upraszcza czynności biurowe, wspomaga czynności procesowe – tak, aby arbiter mógł się poświęcić merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy, nie tracąc czasu na sprawy formalne (które są załatwiane przez system automatycznie).

Zachęcamy notariuszy i emerytowanych notariuszy do podjęcia się funkcji arbitra w naszym Sądzie Polubownym. Z funkcją arbitra wiąże się również perspektywa dodatkowych dochodów - w Ultima Ratio arbitrzy uprawnieni są do wynagrodzenia za rozstrzygnięcie sprawy w wysokości równowartości 40% uiszczonych przez strony opłat arbitrażowych.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych na 30 – godzinne (godziny lekcyjne):

„Szkolenie dla arbitrów Sądu Polubownego”

Terminy szkolenia (dwa dwudniowe zjazdy):

 • 23-24 marca 2019 roku (sob. godz. 10.30-16.00; nd. 9.45-15.15)
 • 06-07 kwietnia 2019 roku (sob. godz. 09.30-18.30; nd. 9.00-16.30)

Miejsce zajęć: siedziba SNRP w Warszawie, ul. Rydygiera 17 lok U01.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

 • Funkcjonowanie Platformy do obsługi Sądu Polubownego - (6 h) Krzysztof Stańko, Prezes Zarządu spółki Causa Finita S.A. - operatora Ultima Ratio – Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego.
 • Procedowanie opinii jako dowodu - (2 h) dr inż. Jerzy Obolewicz, Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Konkursów Polskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.
 • Regulamin „Ultima Ratio” Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy SNRP i odwołania do kpc - (4 h) prof. UWR dr hab. Łukasz Błaszczak, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny.
 • Podstawowe zasady postępowania cywilnego i metodyka pracy arbitra – (18 h) SSO Beata Kurdziel, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:
  a) Strony, współuczestnicy w sporze i pełnomocnicy procesowi,
  b) Czynność procesowe:
  • pisma procesowe,
  • dowody,
  • terminy,
  • zawieszenie postępowania,
  • pozew i odpowiedź na pozew,
  • postępowanie dowodowe: przedmiot i ocena dowodów, rodzaje dowodów,
  • przesłuchanie świadka,
  • orzeczenia: wydawanie, uzasadnianie (motywy wyroku), uprawomocnienie i zaskarżanie orzeczeń,
  • wykonywanie orzeczeń Sądu Polubownego.
 • Egzamin końcowy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej (ćwiczenia, gry symulacyjne, analiza przypadków, dyskusje oraz wykłady). Po odbyciu szkolenia, zdanym egzaminie końcowym i spełnieniu poniższych warunków dodatkowych, uczestnicy mogą ubiegać się wpis na listę arbitrów „Ultima Ratio” Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP.

Warunki uzyskania wpisu na listę arbitrów Sądu Polubownego SNRP:

 • bycie czynnym lub emerytowanych notariuszem,
 • ukończenie szkolenia organizowanego przez SNRP, przez co należy rozumieć odbycie szkolenia i zdanie egzaminu końcowego,
 • dla czynnych notariuszy - przedstawienie zgody właściwej RIN na podjęcie dodatkowego zajęcia pełnienia funkcji arbitra,
 • przedstawienie przez kandydata na arbitra informacji:
  • kiedy nastąpiło powołanie na notariusza,
  • o wynikach dwóch ostatnich wizytacji, zaś w przypadku negatywnego wyniku którejkolwiek z tych wizytacji – przedstawienie kopii uchwały RIN o negatywnym wyniku wizytacji wraz z jej uzasadnieniem,
  • czy notariuszowi wymierzono karę dyscyplinarną, a jeżeli tak, to jaką i za co (po zatarciu się kary notariusz byłby traktowany jako niekarany),
  • czy w okresie ostatnich 5 lat były skargi na notariusza, a jeśli tak, to jakie i jak zostały załatwione.

Koszt szkolenia od osoby: 2 390,00 zł brutto. Opłata za szkolenie może zostać wniesiona w II ratach:

 • I rata w wysokości: 1 490,00 zł w momencie zapisu na szkolenie.
 • II rata w wysokości 900,00 zł w terminie do 30.04.2020 r.
*Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, pendrive lunch oraz napoje (kawa, herbata, woda mineralna) podczas przerw. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia jest wypełnienie i przesłanie, co najmniej na 5 dni, przed szkoleniem do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie oraz podpisanie umowy na udział w szkoleniu.
UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 5 dni przed dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku niezgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminu szkolenia. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl

więcej...

2019-02-07 10:17 #

Szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w 2019 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia planowane przez Ośrodek Szkoleniowy SNRP w I połowie roku 2019:

Formularz zgłoszeniowy

 • Weryfikacja autentyczności dokumentów publicznych w warunkach pracy kancelarii notarialnej (warsztaty szkoleniowe, 6 godz. lekcyjnych) – wykładowca Adam Żukowski, ekspert technicznych badań dokumentów, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

  Celem szkolenia jest zapoznanie notariuszy oraz pracowników kancelarii notarialnych, jako osób mających bezpośredni kontakt z dokumentami przedkładanymi przez klienta, z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów, a także nabycie praktycznych umiejętności oceny autentyczności dokumentów o różnym stopniu zabezpieczenia podczas codziennej pracy.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Zabezpieczenia dokumentów publicznych.
  • Rodzaje przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.
  • Metody weryfikacji dokumentów w warunkach pracy kancelarii notarialnej.
  • Ocena szaty graficznej pism, autentyczności podpisów oraz zamieszczonych pieczęci.
  • Podobieństwo klienta do zdjęcia w dokumencie.

  Termin: 12 kwietnia 2019 roku (6 godzin lekcyjnych; pt. 15.30-20.30)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Obowiązek ochrony przez notariusza praw konsumentów w obrocie deweloperskim (6 godz. lekcyjnych) – prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, Sędzia Sądu Apelacyjnego.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Notariat a ochrona konsumenta.
  • Wprowadzenie do systemu ochrony konsumenta w prawie polskim i unijnym.
  • Zarys ochrony konsumenta w obrocie deweloperskim.
  • Zarys wybranych obowiązków notariusza związanych z ochroną konsumenta w obrocie deweloperskim.
  • Charakterystyka i znaczenie rejestru klauzul abuzywnych.
  • Odpowiedzialność notariusza za naruszenie obowiązków ochrony konsumenta w obrocie deweloperskim.
  • Analiza wybranych klauzul abuzywnych w obrocie deweloperskim.

  Termin: 13 kwietnia 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.00-15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Zmiany w prawie podatkowym w istotne w pracy notariusza (6 godz. lekcyjnych) - wykładowca: Stella Brzeszczyńska, doradca podatkowy specjalizujący się w obsłudze rynku nieruchomości. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Zmiany w prawie podatkowym w roku 2019:
   1.1. Ordynacja podatkowa:
   Obowiązek raportowania o schematach podatkowych
   • notariusz jako „wspomagający” podmiot zobligowany do zawiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schemacie podatkowym.
   1.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
   Modyfikacja zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne:
   • nowy sposób obliczania 5 lat,
   • powiększenie katalogu kosztów podatkowych,
   • modyfikacja ulgi mieszkaniowej.
   1.3. PCC:
   • Obniżenie stawki od umowy pożyczki,
   • Zbiorcze deklaracje.
  • Wybrane zagadnienia dotyczące podatku VAT i PCC
   2.1. Cesja umowy przedwstępnej (deweloperskiej) – VAT czy PCC?
   2.2. Sprzedaż lokali jako towarów handlowych po wyroku TSUE - VAT czy PCC?
   2.3. Sprzedaż gruntów wydzierżawionych – zabudowanych i niezabudowanych.
   2.4. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę komandytową – najnowsze orzecznictwo NSA.

  Termin: 18 maja 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.00 - 15.00).
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna notariuszy (6 godz. lekcyjnych) – Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz.

  Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • Pojęcie odpowiedzialności prawnej,
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność karna,
  • Pojęcie przewinienia dyscyplinarnego,
  • Przewinienia dyscyplinarne notariuszy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
  • Przebieg postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy,
  • Kontrola sądowa postępowania dyscyplinarnego (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., K 9/10, OTK-A 2012, nr 6, poz. 66),
  • Podstawowe kwestie dotyczące struktury przestępstwa i zasad odpowiedzialności karnej,
  • Realny i idealny zbieg przestępstw,
  • Notariusz jako podmiot przestępstwa.

  Terminy do wyboru: 29 maja 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, śr. godz. 15.30 - 20.30)
  15 czerwca 2019 roku (6 godzin lekcyjnych, sob. godz. 10.00 - 15.00)
  Cena od osoby:520,60 zł / 580,60 zł brutto * (423,25 zł / 472,03 zł netto*).

 • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów – kurs podstawowy - (40 godzin).

  Zakres tematyczny:

  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
  • Miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
  • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji,
  • Rola mediatora i zasady mediacji,
  • Kiedy można a kiedy nie warto podejmować się mediacji?
  • Przebieg mediacji – etapy, cele i zadania mediatora na każdym etapie,
  • Strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia,
  • Podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA),
  • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora,
  • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego,
  • Standardy pracy mediatora i prowadzenia praktyki mediacyjnej, wyzwania etyczne,
  • Rola prawa i prawników w mediacji.

  Termin: maj/czerwiec 2019 r.
  (4 spotkania, dwa dwudniowe zjazdy sob. – nd.; godziny zajęć: 09.00-19.00)
  Cena od osoby:1569,00 zł/1599,00 zł brutto* (1275,61 zł / 1300,00 zł netto)*.

* Niższa cena szkoleń dotyczy uczestników będących członkami Stowarzyszenia, regularnie opłacających składki członkowskie.
** Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje i drobne przekąski podczas przerw kawowych. Koszty dojazdu, noclegu oraz lunchu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku finansowania udziału w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koszt szkolenia, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, litera c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Miejsce szkoleń: siedziba Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01.

Warunkiem przyjęcia na szkolenia i warsztaty szkoleniowe organizowane przez SNRP jest wypełnienie i przesłanie pocztą mailową lub faxem, co najmniej na 5 dni przed wybranym szkoleniem, do biura Stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie. UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają płatności w powyższym terminie zostaną automatycznie wykreślone z listy uczestników szkolenia.

Będziemy wdzięczni za jednoczesne nadsyłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zagadnień, które zdaniem Państwa powinny zostać omówione podczas szkolenia.

Warunki rezygnacji:

 • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w danym szkoleniu do 7 dni przez dniem terminu zajęć zwrócone zostanie 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
 • W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenia rezygnacji, w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony 100% opłatą za szkolenie.

Opłatę za szkolenia należy uiścić przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001

UWAGA! Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmian programowych oraz terminów planowanych szkoleń, o ewentualnych zmianach uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani co najmniej na 5 dni przed danym szkoleniem.

Zapisy i bliższe informacje programowe
dotyczące szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie www.rejent.com.pl


Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.